Tắt Quảng Cáo [X]
 Kế toán - Kiểm toán
   Kế toán
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 - 11:43:31 AM | 11/11/2013
Đến những ngày cuối năm, các bạn kế toán phải chạy đôn chạy đáo, thức khuya dậy sớm để làm quyết toán thuế cuối năm cho doanh nghiệp, nhất là đối với nhân viên kế toán mới vào nghề sẽ không tránh khoải lo lắng và khó khăn khi thực hiện các thủ tục quyết toán, Để đảm bảo tính chính xác và theo quy định kế toán viên cần thực hiện theo bài viết sau đây

 Đến những ngày cuối năm, các bạn kế toán phải chạy đôn chạy đáo, thức khuya dậy sớm để làm quyết toán thuế cuối năm cho doanh nghiệp, nhất là đối với nhân viên kế toán mới vào nghề sẽ không tránh khoải lo lắng và khó khăn khi thực hiện các thủ tục quyết toán. Để đảm bảo tính chính xác và theo quy định kế toán viên cần thực hiện theo bài viết sau đây:

 

huong dan quyet toan thue thu nhap ca nhan nam 2013.jpg

1. Thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

- Khi kết thúc năm
 
- Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng.

2. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế

- Người nộp thuế phải tính số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật Quản lý thuế.
 
- Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ.
 
- Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định (trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế).
 
- Kỳ tính thuế năm được tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính của người nộp thuế.

3. Trách nhiệm và địa điểm nộp hồ sơ kê khai thuế

- Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
- Người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.
- Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.
- Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.
- Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.
- Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh đó thì đơn vị thành viên khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên..

4. Kết cấu tờ khai

ket cau to khai thue.jpg
 
5. Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp(mẫu số 03/TNDN) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính;
- Báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác có liên quan.
- Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai (tuỳ theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp):
- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC theo mẫu số 03-1A/TNDN dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; mẫu số 03-1B/TNDN dành cho NNT các ngành ngân hàng, tín dụng hay mẫu số 03-1C/TNDN dành cho người nộp thuế là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
- Phụ lục chuyển lỗ mẫu số 03-2/TNDN (nếu có);
- Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi (nếu có) theo mẫu 03-3A/TNDN, mẫu số 03-3B/TNDN, mẫu số 03-3C/TNDN;
- Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế mẫu số 03-4/TNDN (nếu có);
-Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản mẫu số 03-5/TNDN;
- Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc mẫu số 05/TNDN (nếu có);
- Phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT quy định tại Phụ lục 1- GCN/CC (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.
- Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của - Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

6. Thời hạn nộp hồ sơ

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.
- Trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ người nộp thuế không thể nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn thì thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời gian gia hạn không quá sáu mươi ngày kể từ ngày hết hạn phải nộp hồ sơ. Người nộp thuế phải có văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế gửi cơ quan thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế.
- Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  Các bài viết mới hơn
    Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong xây dựng cơ bản   - 27/11/2015
    Làm thế nào khi BC kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán lệch nhau?   - 26/11/2015
    Các nguyên tắc sửa chữa sổ sách kế toán   - 20/11/2015
    Hướng dẫn phương pháp trích khấu hao tài sản cố định   - 19/06/2015
    Quan điểm của Bộ tài chính về luật kế toán sửa đổi   - 16/06/2015
    Sai sót thường gặp khi làm kế toán tiền lương 2015   - 15/06/2015
    Xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán   - 11/06/2015
    Cách tính lương làm tăng ca, làm thêm giờ   - 10/06/2015
    Hủy hóa đơn trong những trường hợp nào? Khi nào hủy há đơn   - 02/06/2015
    Chiết khấu thương mại là gì? Cách viết hóa đơn và cách hạch toán   - 01/06/2015
  Các bài viết cũ hơn
    Kế toán tiền mặt có vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp?   - 09/11/2013
    Những sai sót cần tránh trong kế toán các khoản vay   - 06/11/2013
    Những sai sót cần tránh trong kế toán khoản phải thu, phải trả khách hàng   - 01/11/2013
    Những sai sót cần tránh khi làm kế toán tiền lương   - 30/10/2013
    Lợi ích của một hệ thống kế toán vững mạnh trong doanh nghiệp   - 23/10/2013
    Sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán - hậu quả khôn lường   - 15/10/2013
    Từ ngày 9/11, Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp bị phạt lên đến 50 triệu đồng   - 14/10/2013
    Con đường ngắn nhất để trở thành kế toán giỏi   - 08/10/2013
    Cần chuẩn bị những gì trước khi kiểm tra, thanh tra thuế - P2   - 05/10/2013
    Những lỗi cần tránh trong kế toán hàng tồn kho   - 01/10/2013
THỜI TIẾT - TỶ GIÁ
LIÊN KẾT - QUẢNG CÁO
LIÊN KẾT - TEXTLINK
Trung tâm đào tạo kế toán thực tế   Dịch vụ kế toán trọn gói   Trung tâm kế toán Hà Nội   Học kế toán thực hành   Học kế toán tổng hợp   Dịch vụ kế toán thuế trọn gói Kế toán - Thuế   Tư vấn Kế toán & Thuế   Học kế toán online   Đào tạo kế toán thực tế   trung tâm đào tạo kế toán   khoa hoc ke toan thuc hanh   học kế toán ở đâu tốt   trung tam ke toan   dao tao ke toan   đào tạo kế toán   vay ngan hang   chung minh tai chinh du hoc   quảng cáo facebook   ke toan truong   Phan Mem Ban Hang